Bath Path Logo

Bath Path Logo'

Credit: Oleg Kitashin