Billy Sorrentino, Daytona Beach, Florida

Billy Sorrentino, Daytona Beach, Florida'

Caption: Billy Sorrentino, Daytona Beach, Florida

Credit: Billy Sorrentino