biometric time clock

biometric time clock'

Credit: espow