Daniel Nikolovski, CTO of https://freespins.io

Daniel Nikolovski, CTO of https://freespins.io'

Credit: PR Agency