Savannah Sharks karate team

Savannah Sharks karate team'

Caption: Savannah Sharks karate team

Credit: Conscious Music Entertainment