Sesame - Main Logo

Sesame - Main Logo'

Credit: PRG, Ltd.