Tonometer Diaton Glaucoma Eye Test through the EYELID at Flo

Tonometer Diaton Glaucoma Eye Test through the EYELID at Flo'

Credit: Alina Lagoviyer