Kimono Fashion Show on New York Fashion Week

Kimono Fashion Show on New York Fashion Week'

Caption: Kimono Fashion Show on New York Fashion Week

Credit: Kimono Hiro Inc.