NYKB Donates New Kitchen to Storefront Academy to Promote He

NYKB Donates New Kitchen to Storefront Academy to Promote He'

Caption: NYKB arrives to donate kitchen to Storefront Academy in NYC

Credit: NYKB