Sennheiser SC 660 TC

Sennheiser SC 660 TC'

Caption: Sennheiser SC 660 TC

Credit: Sennheiser