Yury Kharchenko Exhibition NS Documentation Centre, Cologne,

Yury Kharchenko Exhibition NS Documentation Centre, Cologne,'

Caption: Yury Kharchenko Exhibition NS Documentation Centre, Cologne, Germany

Credit: Yury Kharchenko